Leveringsvoorwaarden E. Gubbels Trade BV

Leveringsvoorwaarden E. Gubbels Trade B.V.

Inhoudsopgave

1. Definities

2. Identiteit van de ondernemer

3. Toepasselijkheid / webomgeving

4. Aanbod  / overeenkomst

5. Herroepingsrecht / verplichtingen

6. Uitoefening herroepingsrecht consument / ondernemer

7. Prijs

8. Betaling

9. Nakoming overeenkomst en garantie

10. Klachtenregeling

11. Geschillen

12. Aanvullende/afwijkende bepalingen

 

1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

b. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

c. Ondernemer: E. Gubbels Trade B.V.;

d. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

e. Modelformulier voor herroeping: het in bijlage van deze voorwaarde opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

 

2 – Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming

E. Gubbels Trade B.V.

Bezoekersadres:         Oude Trambaan 27

6049 GT Herten

Nederland

 

Telefoongegevens/ e-mailadres:

Telefoonnummer: +31(0)475340088

E-mail: sales@gubbelstrade.nl

Website: www.gubbelstrade.nl

KvK-nummer Roermond 13036092

Btw-identificatienummer V.A.T. NL803668971B01

 

3 – Toepasselijkheid / webomgeving

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website

www.gubbelstrade.nl

b. De onderneming draagt zorg voor een veilige webomgeving.

 

4 - Het aanbod / overeenkomst

a. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. De afbeeldingen van de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

b. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De ondernemer bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

5 – Herroepingsrecht / verplichtingen

a. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product

gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen ontbinden.

b. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft

ontvangen.

c. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts aanwenden om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

6 - Uitoefening herroepingsrecht consument / ondernemer

a. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit aan binnen de bedenktijd aan de ondernemer.

b. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, aan de onderneming.

c. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

d. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

e. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

f. De consument draagt het risico tijdens het transport.

g. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

h. De ondernemer stuurt na de melding van herroeping door de consument, onverwijld een ontvangstbevestiging.

i. De ondernemer vergoedt de betalingen van de consument voor het geretourneerde product onverwijld, doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument zich op herroeping beroept. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.

 

7 - Prijs

De in het aanbod van de producten genoemde prijzen, zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

De verzendkosten zijn afhankelijk van zone en worden vooraf gemeld.

 

8 - Betaling

De onderneming accepteert betalingen via

- Credit Card (Visa-Mastercard-Maestro)

- Bank Transfer

- Paypal

- Ideal

 

9 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

a. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling.

b. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer bekend kenbaar heeft gemaakt.

c. De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen, met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30, uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

d. Na de ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

e. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

 

9 -  Klachtenregeling

a. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze procedure.

b. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk worden ingediend bij de ondernemer.

c. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de dag van ontvangst, beantwoord, tenzij de klacht aantoonbaar een langere verwerkingstijd vraagt.

 

10 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

11 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

De onderneming behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de Algemene Voorwaarden op deze site.